Producenci
Regulamin konkurs FB / IG

Regulamin konkursu

 

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Makitu.pl Idealne Rozwiązania dla Firm, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1231035861, nr REGON 140590651, ul. Puławska 32d, 05-500 Piaseczno, zwany dalej „Organizatorem”.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 02.02.2023 r. wraz z opublikowaniem postu na profilu Instagram makitu_sklep, a zakończy się 05.02.2023 r.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

     1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

     2. ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

     3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

     4. posiada konto w serwisie Instagram,

     5. wykona Zadanie Konkursowe.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

 

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 

 1. Zadaniem Uczestnika jest napisanie odpowiedzi w komentarz wstawionego postu na Insagramie makitu_sklep na zadane pytanie.

 

 1. Uczestnik może udzielić odpowiedzi jednorazowo.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,

d) naruszają regulamin serwisu Instagram,

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

 

 

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, podmiotu świadczącego usługi na rzecz Organizatora oraz osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

 

 1. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

 

 

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykona Zadanie Konkursowe pod kątem atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1 (słownie: jednego) zwycięzce.

 

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę: 3 x żel do przedłużania i budowania paznokci 30ml (kolor losowy wybrany przez nasza firmę), kalendarz 2023 Kabos, segregator na dokumenty Kabos.

 

 1. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 07.02.2023r.

 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez oznaczenie nazwy profilu w komentarzu pod postem konkurowym na profilu makitu_sklep w serwisie Instagram najpóźniej dnia 07.02.2023 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy we wiadomości prywatnej w serwisie Instagram z konta głównego Organizatora.

 

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności:imienia, nazwiska, adresu e-mail, adres korespondencyjnego oraz nr. Telefonu.

 

 1. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

 

 1. Fundatorem Nagród jest Organizator.

 

 1. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

 

 1. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.§ 5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 lutego 2023 r.

 

  1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

  1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

 

  1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu pod adresem URL: www.makitu.pl na samym dole strony w zakładce POMOC -> REGULAMIN FB i IG

 

  1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

 

  1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

  2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

 

  1. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 

  1. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium