Producenci
Regulamin karta podarunkowa

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ MAKITU DLA KONSUMENTÓW
 
Słowniczek

 • Wydawca/Akceptant – Makitu.PL Idealne Rozwiązania dla Firm z siedzibą w Piaseczno, ul. Puławska 32d;
 • Karta - bon towarowy z indywidualnym kodem kreskowym, którego wartość́ jest równa wartości nominalnej Karty, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Sklepach internetowym Makitu.PL oraz w sklepie stacjonarnym Makitu;
 • Nabywca - osoba, która w Sklepie otrzymuje od Wydawcy Kartę w zamian za przekazanie środków pienionych lub zakupi kartę przez sklep internetowy;
 • Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty;
 • Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym oraz stacjonarnym;

I. Postanowienia ogólne

 1.  Wydawca zobowiązuje się̨ do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Nabywca zobowiązuje się̨ do przekazania Wydawcy środków pieniężnach w kwocie co najmniej 50 zł. Kwota przekazanych środków pieniężnach stanowi wartość́ nominalną Karty. Po przekazaniu środków pieniężnach Wydawca dokona aktywacji karty.
 3. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty po jej aktywacji w okresie ważności Karty.
 4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę̨ zgodnie z pkt.2 powyższej  przechodzą̨ w całości na własność́ Wydawcy w chwili aktywacji Karty.
 5. Karta może być́ użyta wyłącznie w sklepie internetowym www.makitu.pl oraz w sklepie stacjonarnym Makitu.
 6. Karta nie może być́ wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę̨) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
 8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują̨ żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również̂ kradzieży) lub zniszczenia Karty.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
 10. Karta jest ważna i aktywna przez okres 24 miesięcy od momentu jej zakupu. Po upływie w/w terminu Karta traci ważność́.


II. Zasady korzystania z Karty

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.
 2. Wartość́ Karty jest równa wysokości opłaconej kwoty.
 3. Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość́ otrzymywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość́ zakupionych produktów. Karta jest jednorazowego użytku.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, przelewem lub kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość́ otrzymywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość́ nominalna Karty.
 5. Nabywca lub Użytkownik mogą̨ posługiwać́ się̨ Kartą tylko raz.
 6. Wydawca ma prawo odmówić́ realizacji Karty m.in. w następujących przypadkach: upływu terminu ważności Karty, zniszczenia karty.
 7. Karty są̨ znakami legitymacyjnymi wyłącznie na okaziciela.
 8. Podczas realizacji karty po przez sklep internetowy istnieje obowiązek zapłaty za koszty wysyłki zamówionych produktów.

III. Zwrot Towarów

 1. Pod pojęciem Zwrotu należy rozumieć́ wyłącznie zwrot towaru na skutek reklamacji, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku zakupu i zwrotu w sklepie internetowym środki wracają na kartę.
 2. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie Towaru przy użyciu Karty.

IV. Niewykorzystanie Karty

 1. W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności, Użytkownik nie ma prawa żądać́ od Wydawcy zwrotu środków pieniężnach przekazanych Wydawcy.

 
Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się̨ z treścią̨ niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść́, nie wnosi zastrzeżeń́ i zobowiązuje się̨ przestrzegać́ jego zapisów.

Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty będą̨ mogły być́ składane bezpośrednio w Sklepach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres Wydawcy: Puławska 32d, 05-500 Piaseczno z dopiskiem "Karta Podarunkowa - reklamacja".

Użytkownik poprzez realizację Karty potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty w takim zakresie, w jakim użycie Karty będzie wynikać́ z dokumentacji posiadanej przez Wydawce.

Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą̨ miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

Treści niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem www.makitu.pl. Wydawca ma obowiązek przekazania do wglądów Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują̨ od daty ich wprowadzenia przez Wydawce, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.makitu.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium